List of Bharat Ratna Award Winners

Last updated on August 2nd, 2021

Below is a list of 45 Bharat Ratna Award Winners.

SerialNameYear Awarded
1.Chakravarti Rajagopalachari1954
2.Sarvepalli Radhakrishnan1954
3.Chandrasekhara Venkata Raman1954
4.Bhagwan Das1955
5.Mokshagundam Vishveshwarya1955
6.Jawaharlal Nehru1955
7.Govind Ballabh Pant1957
8.Dhondo Keshav Karve1958
9.Bidhan Chandra Roy
1961
10.Purushottam Das Tandon1961
11.Rajendra Prasad1962
12.Zakir Husain Khan1963
13.Dr. Pandurang Vaman Kane1963
14.Lal Bahadur Shastri1966
15.Indira Gandhi1971
16.Varahagiri Venkata Giri1975
17.Kumaraswami Kamaraj1976
18.Mother Teresa1980
19.Vinayak Narahari "Vinoba" Bhave1983
20.Abdul Ghaffār Khān (nicknamed Fakhr-e-Afghān, Bādshāh Khān, or Bāchā Khān,)1987
21.Marudur Gopalan Ramachandran 1988
22.Bhimrao Ramji Ambedkar1990
23.Nelson Rolihlahla Mandela1990
24.Rajiv Ratna Gandhi
1991
25.Vallabhbhai Jhaverbhai Patel1991
26.Morarji Desai1991
27.Maulana Sayyid Abul Kalam Ghulam Muhiyuddin Ahmed bin Khairuddin AlHussaini Azad (Abul Kalam Azad)1992
28.Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata1992
29.Satyajit Ray1992
30.Gulzarilal Nanda1997
31.Aruna Asaf Ali1997
32.Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam1997
33.Madurai Shanmukhavadivu Subbulakshmi1998
34.Chidambaram Subramaniam1998
35.Jayaprakash Narayan1999
36.Amartya Kumar Sen1999
37.Gopinath Bordoloi1999
38.Ravi Shankar1999
39.Lata Mangeshkar2001
40.Bismillah Khan
2001
41.Bhimsen Gururaj Joshi2008
42.Chintamani Nagesa Ramachandra Rao2014
43.Sachin Ramesh Tendulkar 2014
44.Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya2015
45.Atal Krishna Bihari Vajpayee2015
Table last updated4 May, 2018